LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ
Odamız mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte Odamız mevzuatı uyarınca Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma yoluyla satışa çıkarılmıştır.

İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale, Yönetim Kurulunca belirlenen ihale komisyonu tarafından 19/03/2019 günü saat 14:00’ de LTSO Toplantı Salonunda yapılacaktır .


1-SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ
1.1 Aracın Satışı: Kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve tekliflerin açılmasını müteakip en yüksek teklif veren 3 teklif sahibi arasında açık artırma yapılmak suretiyle yapılacaktır.
1.2 Telgraf , faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir .
1.3 İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenilir .
1.3.1-GERÇEK KİŞİLERİN :
a) İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b) Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,
c) İhale ile ilgili dilekçe ve teklif mektubu,
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
1.3.2.-TÜZEL KİŞİLERİN :
a) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi istenir.
2- SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ
a) İhaleye iştirak etmek isteyenler, Satış Şartnamesini 18/03/2019 tarihi 17:00 saatine kadar “Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’nden Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi No:11/A Lüleburgaz / KIRKLARELİ adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Ayrıca Şartname ve ekleri Odamız www.ltso.org.tr. internet sitesinden de görülebilir.
b) İhaleye iştirak etmek isteyenler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri için bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
c) Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, tüm çalışanları ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar. İhaleye katıldıkları tespit edildiğinde ihale dışı bırakılacak ve geçici teminatları irat kaydedilecektir. İhale kararı onaylandıktan sonra ihaleyi aldıklarının fark edilmesi halinde ise ihale iptal edilecek ve geçici teminatları irat kaydedilecektir.
2
3- TEMİNATLAR VE TEMİNATLARIN YATIRILMASI
a) İhaleye iştirak etmek isteyenler araç için belirlenen muhammen bedelin en az % 10 tutarındaki geçici teminat miktarını en geç 18/03/2019 günü 17:00 saatine kadar TÜRKİYE İŞ BANKASI 1420 KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ Şubesi IBAN:TR05 0006 4000 0011 4203 2103 21 numaralı hesabına yatıracaklardır.
b) Teminatı yatırdıklarına ilişkin makbuz veya belgelerin en geç 18/03/2019 günü Saat: 17:00 a ihale saatine kadar teklif mektupları içinde şartnamenin alındığı adrese teslim edilmesi gerekmektedir.
c) İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, 19/03/2019 günü ihale bitiminden itibaren yazılı olarak ilettikleri talep ile kendilerine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin teminatı iade edilmeyerek araç satış bedelinden mahsup edilecektir.
4-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ
a) Teklif sahipleri; teklif mektuplarında satın almayı düşündükleri aracı ve teklif ettikleri bedeli rakam ve yazı ile (yazı ile yazılmayan teklifler geçersiz sayılacaktır) yazıp teklif altına resmi tebligat adreslerini ve telefonlarını yazarak imzalayacaklar. Tekliflerine nüfus cüzdan sureti/fotokopisi ile her sayfası imzalanmış şartname ve teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belgeyi ekleyerek bir zarfa koyup, zarfın ağzını yapıştırıp, zarf üzerine ad soyad ve ihalenin adını yazıp altına da “TEKLİFTİR” yazdıktan sonra en geç 18/03/2019 günü saat 17:00’a kadar “Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi No:11/A Lüleburgaz / KIRKLARELİ” adresine imza karşılığında teslim edecektir.
b) Tüzel kişilik adına verilecek tekliflerde; teklif zarfı içerisine noterden tasdikli imza sirküleri, vekaleten girilecek ihalelerde ihaleye katılma yetkisini içeren ve noterden tasdikli vekaletnamenin eklenmesi zorunludur.
c) Tekliflerde; yazılı teklif, nüfus cüzdan sureti, teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belge ile imzalı şartname bulunmayan teklifler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten verilen tekliflerde bu belgelere ilave olarak noterden tasdikli imza sirküsü ile ihaleye girme yetkisini taşıyan ve noterden tasdikli vekaletnamelerin bulunmadığı teklifler dikkate alınmayacaktır.
5-ARACIN GÖRÜLMESİ
İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren 18/03/2019 tarihi saat 17:00’a kadar mesai saatleri içinde Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Önünde, ihale makamının yetkili personeli nezaretinde görülebilecektir.
6- İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ
a) İhale 19/03/2019 günü saat 14:00 ‘ de, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komisyonca, tüm istekliler huzurunda teklif zarfları açıldıktan ve teklifler üzerinde usulü inceleme yapıldıktan ve geçersiz olan teklifler ihale dışında bırakıldıktan ve bu durumu zapta geçtikten sonra, geçerli tüm teklifler zapta geçecek ve en yüksek üç isteklinin teklifi tespit edilerek, üç istekli arasında yeniden sözlü olarak açık arttırma yapılacak. Bu sırada verilen yeni teklifler yine zapta geçecek ve verilen en yüksek teklif üç kez tekrarlandıktan sonra başka teklif veren olmadığı taktirde en yüksek teklifi verene ihale yapılacak ve ihale tutanağı komisyon ve en yüksek teklifi veren üç istekli tarafından imza altına alınacaktır.
b) Araç için teklif veren isteklinin tek olması halinde, ayrıca açık arttırma yapılmaksızın ihale tek teklif sahibine yapılabilecek, sadece iki teklif olması halinde de iki istekli arasında açık arttırma yapılacaktır.
7- İHALENİN KESİNLEŞMESİ
a) İhale, komisyon kararının Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunca onaylamasını müteakip kesinleşmiş sayılacaktır.
b) İhale Komisyonu ihaleleri iptal etme yetkisine sahip olup bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.
3
8- İHALE BEDELLERİNİN YATIRILMASI
a) İstekli, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın, kendisine bildirmesinden itibaren 10 (On) iş günü içinde, ihale bedelini TÜRKİYE İŞ BANKASI 1420 KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ Şubesi IBAN:TR05 0006 4000 0011 4203 2103 21 numaralı hesabına yatıracaklardır. Araç satışından doğan Damga Vergisi ve diğer harç veya resim bedellerinin Tescil ve Devir işlemlerinden önce Alıcı tarafından ilgili kurumlara yatırıldığı şubemiz tarafından sorgulanacaktır.
b) İsteklinin ihale bedelini kendisine verilen süre içerisinde yatırmaması halinde ihaleden vazgeçmiş sayılacak, ancak bu durumda yatırmış olduğu teminat irat kaydedilerek araç ikinci sırada pey süren istekliye teklif edilecek, onun da kabul etmemesi halinde yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.
9-İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR BEDELLERİ
a) İhaleyi kazanan kişi veya firma, ihale bedelinden kaynaklanan Tüm Vergiler ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir.
10-ARACIN TESLİMİ
a) İhaleyi kazanan kişi veya firma, araç bedelini Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası hesabına yatırmadan hiçbir satış ve devir işlemi yapılmayacaktır.
b) Aracı satın alarak devir ve teslim alan kişi veya kuruluş, devir ve teslim sonrasında herhangi bir kusur, eksiklik, ayıp vb. iddialar ileri sürerek Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasın’dan maddi ve manevi bir talepte bulunamaz.
11- DİĞER ŞARTLAR
a) Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında teslimden sonra aracın kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz.
b) İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar ihale makamına ait olacaktır. İhale tarihi ile teslim tarihi arasında araçta bir hasar meydana gelmesi halinde ihale alıcısı, ihaleden vazgeçme hakkına haiz olacak, bu durumda ihale makamı alıcıya tüm teminatlarını iade edecek, ancak, başka bir nam adı altında bir ödeme yapmayacak ve ihale alıcısı da, ihale makamından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır.
12- SON HÜKÜMLER
a) Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Kamu İhale mevzuatına tabi olmayıp, TOBB mevzuatına tabiidir ve satışı yapıp yapmamakta veya aracı dilediği yöntemle satmak konusunda serbesttir.
b) İşbu araç satışından doğacak her türlü ihtilaf, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Tüzüğü kapsamında, tahkim yoluyla, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, Lüleburgaz’da çözülecektir 05/03/2019
LÜLEBURGAZ
TİCARET VE SANAYİ ODASI
İhami CEBELLİ İbrahim Koray GİRGİN
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Sekreter V.
Alıcı Adı Soyadı :
Alıcı Adresi :
Alıcı Telefonu :
Alıcı İmza :

Tweetle