65’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI KANTİN BAŞKANLIĞI

HIZLI YİYECEK, PİDE VE LAHMACUN FIRINI İHALE İLANI

 

65’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ALBAY CELAL DORA KIŞLASI, ALBAY NURİ PAMİR KIŞLASINDA BULUNAN HIZLI YİYECEK VE PİDE LAHMACUN FIRINI Kiralanması ihalesi 3212 Sayılı Kanun ve MSY 310 -6 (B) Yönergesi kapsamında PAZARLIK usulüne göre yapılacaktır.………………………………………………………………
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

1. İdarenin :                                           

             a) Adı        : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

             b) Adresi   : Lüleburgaz –KIRKLARELİ

             c) Telefon ve Faks Numarası  :

                                    Harici Tel         : 0288 412 55 08  

                                   Telefon santral  : 0288 417 10 24’den DÂHİLİ: 2085

             ç) İlgili Personel  : Topçu Bnb.Mustafa AKSÜT, Topçu Asb.Kd.Üçvş.Erdem ÇELEBİ

                İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıda adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale Konusu İşin   :

   a)  Adı : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Albay Celal DORA Kışlası, Albay Nuri PAMİR Kışlasında Hızlı Yiyecek Pide Lahmacun Fırını kurulumu ve kiralanması.

   b)            Varsa Kodu : Yoktur.

   c)            Miktarı ve Türü ve Miktarı  :

KİRALANACAK YERİN CİNSİ

AYLIK TAHMİNİ KİRA MİKTARI VE YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ


GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

3 Adet Hızlı Yiyecek Reyonu ve 1 Adet Pide Lahmacun Fırını

30.000,00TL.X19=570.000,00TL.

 

Geçici teminat bedeli 18.000,00 TL.

 

  ç) Kiralanacak Yer Teslim Tarihi :Sözleşmeyi imzalamaya müteakip 3 (Üç) iş günü içerisinde.

  d) İşin Süresi : 31.12.2022 tarihine kadar.

3. İhalenin                 :

    a)  Yapılacağı Yer        : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

    b) Tarihi ve Saati  : Hızlı Yiyecek ve Pide Lahmacun Fırını İşletmesi 28.05.2021 Saat:09.00

                   Planlanan tarihte Pandemi Sebebi ile yapılamaz ise 31.05.2021 Saat:09:00

    c) Uygulanacak ihale usulü: Pazarlık usulü.

4. İhaleye Katılabilmek için Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (İkametgâh İlmühaberi)
 2. Türkiye’de tebligat için adres gösterebilmek (Tebligat için adres beyanı ve telefon numarası)
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; T.C. vatandaşı olması (T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik fotokopisi veya nüfus cüzdanı tasdikli örneği ve Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı ise odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge), Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belge.
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.
 6. Vekâleten mübadele ihalesine katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 7. Geçici Teminat Bedeli 18.000,00 TL.dir. İş bu tutar KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 65 İNCİ MKNZ. P.TUG. KOMUTANLIĞI GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT HESABI    (TR 43 0001 0001 0355 0467 4350 41)’ na Açıklama; “Hazır Yiyecek Kiralama İhalesi Geçici Teminat Bedeli” olacak şekilde yatırılacak.
 8. İhaleye katılacak olan istekliler kendilerine verilmiş olan Teknik ve İdari Şartnamelerin her sayfasını İmza/Kaşe ederek okuyup anladığını beyan edecektir.
 9. İhale öncesinde, ihale esnasında ve taahhüdün yerine getirilmesinde her türlü zararlı ve hileli davranışlar ve taahhüdün kötü niyetli olarak yerine getirilmemesi ve 2886 sy. DİK. madde 83’te belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması durumunda 2886 sy.DİK’in 84 ve 85’inci maddeleri hükümlerine göre işlem uygulanır.
 10. Vergi levhası,
 11. Vergi borcu olmadığına dair belge
 12. Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge
 13. Ticaret sicil kaydı / Ticaret faaliyet belgesi
 14. Sabıka kaydı
 15. İhaleye söz konusu iş kolunda en az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olacaktır.
 16.  İstekliler ticari faaliyet kaşelerini yanlarında getirecektir.

5. İhaleye katılamayacak olanlar:

(1)  Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

    (a) Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,

    (b) Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

    (c) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

    (ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

    (d) Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

    (e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

(2)  Yukarıdaki belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise, sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irat kaydedilecektir.

6. İhale Dokümanı idarenin adresinde BEDELSİZ olarak alınabilir.

7. Dokümanlar 21 Mayıs 2021 tarihinde e posta yolu ile katılımcılara gönderilecektir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim gün olmalıdır.

9. İsteklilerce teklif edilen bedelin en az yüzde 3 (üç)’ü kadar olmak üzere Geçici Teminat verilecektir.

10. Bu ihale için ilk teklif tutarı idarenin yaklaşık maliyetinden yüksek olan istekli teklifi ile açık artırmaya başlanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek kira miktarı esasına göre belirlenecektir.

11. İhalede kısmi teklif verilmeyecek, işin tamamına teklif verilecektir.

12. İsteklilerce sunulan tüm teklif mektuplarının açılması sonrasında en fazla 3 (Üç) teklifle sunulabilecek, İhale Komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde Açık Artırmaya devam edilebilecektir.

13. İhaleye katılabilmek için istenen belgelerin Noter tarafından yapılacak onaylama işleminde “Aslının Aynıdır” veya “Aslına uygunluğunu onaylarım” ibareleri bulunması zorunludur.

14. İstekliler ihale günü ve saatinde 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ’de hazır bulunacaklardır.  İhale başlangıç saatinden sonra katılan firmalar ihaleye alınmayacaktır.

15. İhale günü ve saatinden sonra yapılacak müracaatlar / verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

16. Sözleşme Türü: İsteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden kiralama tipi sözleşme imzalanacaktır.

 

 

Tweetle