65’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI KANTİN BAŞKANLIĞI

HIZLI YİYECEK, PİDE VE LAHMACUN FIRINI İHALE İLANI

 

65’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ALBAY CELAL DORA KIŞLASI, ALBAY NURİ PAMİR KIŞLASINDA BULUNAN HIZLI YİYECEK VE PİDE LAHMACUN FIRINI Kiralanması ihalesi 3212 Sayılı Kanun ve MSY 310 -6 (B) Yönergesi kapsamında PAZARLIK usulüne göre yapılacaktır.………………………………………………………………
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

1. İdarenin :                                           

             a) Adı        : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

             b) Adresi   : Lüleburgaz –KIRKLARELİ

             c) Telefon ve Faks Numarası  :

                                    Harici Tel         : 0288 412 55 08  

                                   Telefon santral  : 0288 417 10 24’den DÂHİLİ: 2085

             ç) İlgili Personel  : Topçu Bnb.Mustafa AKSÜT, Topçu Asb.Kd.Üçvş.Erdem ÇELEBİ

                İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıda adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale Konusu İşin   :

   a)  Adı : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Albay Celal DORA Kışlası, Albay Nuri PAMİR Kışlasında Hızlı Yiyecek Pide Lahmacun Fırını kurulumu ve kiralanması.

   b)            Varsa Kodu : Yoktur.

   c)            Miktarı ve Türü ve Miktarı  :

KİRALANACAK YERİN CİNSİ

AYLIK TAHMİNİ KİRA MİKTARI VE YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ


GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

2 Adet Hızlı Yiyecek Reyonu ve 1 Adet Pide Lahmacun Fırını, 1 Adet Pide Lahmacun Reyonu

50.000,00TL.X20=1.000.000,00TL.

Geçici teminat bedeli 30.000,00 TL.

 

  ç) Kiralanacak Yer Teslim Tarihi :Sözleşmeyi imzalamaya müteakip 3 (Üç) iş günü içerisinde.

  d) İşin Süresi : 31.12.2022 tarihine kadar.

3. İhalenin                 :

     a)  Yapılacağı Yer              : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

    b) Tarihi ve Saati  : Hızlı Yiyecek ve Pide Lahmacun Fırını İşletmesi 17.05.2021 Saat:09.00

                   Planlanan tarihte Pandemi Sebebi ile yapılamaz ise 21.05.2021 Saat:09:00

    c) Uygulanacak ihale usulü: Pazarlık usulü.

4. İhaleye Katılabilmek için Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

İhaleye katılabilmek için aşağıda 5’inci madde de belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.

    a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

     b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

         (1)  Gerçek kişi olması halinde, kimlik fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

        (2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

     c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin, kimlik fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

     ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen götürü bedel Teklif Mektubu,

     d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata Kantin Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar(İhale süresince Teminat Mektubu kabul edilmeyecektir.),

     e) Nüfus Cüzdanı Sureti

5. İhaleye katılamayacak olanlar:

(1)  Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

    (a) Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,

    (b) Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

    (c) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

    (ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

    (d) Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

    (e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

(2)  Yukarıdaki belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise, sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irat kaydedilecektir.

6. İhale Dokümanı idarenin adresinde BEDELSİZ olarak alınabilir.

7. Dokümanlar 7 Mayıs 2021 tarihinde e posta yolu ile katılımcılara gönderilecektir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim gün olmalıdır.

9. İsteklilerce teklif edilen bedelin en az yüzde 3 (üç)’ü kadar olmak üzere Geçici Teminat verilecektir.

10. Bu ihale için ilk teklif tutarı idarenin yaklaşık maliyetinden yüksek olan istekli teklifi ile açık artırmaya başlanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek kira miktarı esasına göre belirlenecektir.

11. İhalede kısmi teklif verilmeyecek, işin tamamına teklif verilecektir.

12. İsteklilerce sunulan tüm teklif mektuplarının açılması sonrasında en fazla 3 (Üç) teklifle sunulabilecek, İhale Komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde Açık Artırmaya devam edilebilecektir.

13. İhaleye katılabilmek için istenen belgelerin Noter tarafından yapılacak onaylama işleminde “Aslının Aynıdır” veya “Aslına uygunluğunu onaylarım” ibareleri bulunması zorunludur.

14. İstekliler ihale günü ve saatinde 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ’de hazır bulunacaklardır.  İhale başlangıç saatinden sonra katılan firmalar ihaleye alınmayacaktır.

15. İhale günü ve saatinden sonra yapılacak müracaatlar / verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

16. Sözleşme Türü: İsteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, imzalanacaktır.

 

Tweetle